پیرایش کلاسیک | پیرایش مردانه بابل پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی http://seyedabedjafari.mihanblog.com 2020-10-24T00:27:58+01:00 text/html 2020-10-23T20:15:16+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی پیرایش کلاسیک|پیرایش کلاسیک بابل|پیرایش مردانه http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/25 <div align="center"> پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</div><div align="center">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</div><div align="center">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</div><div align="center">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</div><div align="center">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#3333FF">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</font></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000"><font color="#FF6600">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</font></font></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000"><font color="#FF6600"><font color="#330033">پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا</font></font></font></font><br></div> text/html 2020-10-23T20:13:52+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی پیرایش کلاسیک http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/24 پیرایش,پیرایش مردانه,پیراشگاه,پیرایشگاه مردانه,آرایشگاه مردانه,پیرایش کلاسیک,پیرایش کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک,ارایشگاه کلاسیک,کلاسیک,کلاسیک بابل,پیرایشگاه کلاسیک بابل,علی آخوندجانی,ماهرترین پیرایشگر ایران,ماهرترین پیرایشگر جهان,علی اخوندجانی پیرایشگر,علی آخوندجانی پیرایش مردانه,سریعترین آرایشگر علی آخوندجانی,علی آخوندجانی ارایشگر ایرانی,بهترین پیرایشگر,بهترین آرایشگر,استاد اصلاح مردانه,میکاپ,پاک سازی,سشوار,شستشو,سریعترین پیرایشگر دنیا text/html 2018-12-04T10:54:23+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی اعلام امادگی ثبت رکورد جدید سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/23 <div><font size="2"><font color="#3333FF">خبر اعلام امادگی سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری برای ثبت رکورد جدید در دنیا منفجر شده و تمامی سایت های بزرگ ایران اون خبرو در وب سایت های خود گذاشتن<font color="#009900">+این خبر کاملا واقعی است+</font></font></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#FF0000"><br></font><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">☺خبر خبر☺♥خبری بما رسیده که سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان اعلام کرد که برای 21 بهمن ماه رکورد جدیدی خواهد زد و ما تمام دعاهامون دوباره شروع شده و امید وارم این مرد ایرانی موفق شه تا بتونه رکورد جدید رو بزنه اقا عابد افتخار مایی ما منتظریم برگردی به رکورد </span></font> </span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><font size="2"><font size="2">☻</font></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; ☻برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ اپارات کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/znJ9B" target="_blank" title="سریع ترین آرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2"><font size="2">☻</font> &nbsp;&nbsp; ☻برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ تماشا کلیک کنید:<a href="https://tamasha.com/v/RNYVm" target="_blank" title="سریع ترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2">☻ &nbsp;&nbsp; برای دیدن این کلیپ در ابر سایت بزرگ نماشا کلیک کنید:<a href="https://www.namasha.com/v/L96khjC3" target="_blank" title="سریعترین آرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2">☻&nbsp; برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ میهن ویدیو کلیک کنید:<a href="https://mihanvideo.com/v/OCQ6w/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C" target="_blank" title="اعلام امادگی ثبت رکورد جدید سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2"><font size="2">☻</font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2">☻</font></font>☻برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ دالفک کلیک کنید:<a href="https://www.dalfak.com/w/2g8lwc" target="_blank" title="سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================<br></font></div></div></div></div></div> text/html 2018-11-16T20:07:24+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی سید یکتا جعفری دختر سریع ترین اریشگر جهان درحال اماده http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/22 <div><font size="2">برای دیدن این کلیپ کلیک کنید:</font><a href="https://www.aparat.com/v/yRwW6" target="_blank" title="یکتا جعفری فرزند سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></div><div><br></div><div>☻سید یکتا جعفری دختر سریعترین ارایشگر جهان در حال اماده سازی</div><div>☻در عرصه ارایش کوچکترین ارایشگر جهان</div><div><br></div><div>برای وارد شدن به پیچ اینستامون کلیک کنید:<a href="http://instageram.com/pesaranpars" target="_blank" title="پیج سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></div> text/html 2018-11-10T13:15:06+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی آموزش ترکیب چند بخش از اصلاح بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/19 <font size="3">••آموزش ترکیب چند بخش از اصلاح بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد&nbsp; جعفری••</font><font size="2"><br>♠برای دیدن این کلیک کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/49L1F" target="_blank" title="آموزش ترکیب چند بخش از اصلاح بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری"><font size="2">♥</font>کلیک کنید<font size="2">♥</font></a></font> text/html 2018-11-05T05:40:32+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی اولین اصلاح فرزند استاد توسط پدرش سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/18 <font size="3">••اولین اصلاح فرزند استاد توسط پدرش سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری••</font><font size="2"><br>♠برای دیدن این کلیک کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/kPavY" target="_blank" title="اولین اصلاح فرزند استاد توسط پدرش سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری"><font size="2">♥</font>کلیک کنید<font size="2">♥</font></a></font><font size="2"></font><br>=======================================================================<br><font size="3">••آموزش اصلاح موی سر بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری••</font><font size="2"><br>♠برای دیدن این کلیک کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/XLW4m" target="_blank" title="اصلاح موی سر بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری"><font size="2">♥</font>کلیک کنید<font size="2">♥</font></a></font><font size="2"></font> text/html 2018-11-03T16:10:25+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی اصلاح موی سر بچه توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/17 <font size="2">برای دیدن این کلیپ کلیک کنید:</font><a href="https://www.aparat.com/v/vsNUA" target="_blank" title="سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">کلیک کنید</a><div><br></div><div><font size="3">**اصلاح موی سر کودک توسط سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان**</font></div> text/html 2018-11-01T11:06:53+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی **مراسم اربعین حسینی توسط سید عابد جعفری سریعترین آرایشگر جهان** http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/16 <img src="http://uupload.ir/files/6339_446530630_411134.jpg" alt="" height="188" hspace="0" vspace="0" width="252" align="bottom" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/18zo_448416644_277305.jpg" alt="" height="189" hspace="0" vspace="0" width="242" align="bottom" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/7csf_446731021_275154.jpg" alt="" height="187" hspace="0" vspace="0" width="492" align="bottom" border="0"><br><br>**مراسم اربعین حسینی توسط سید عابد جعفری سریعترین آرایشگر جهان**<br><br> text/html 2018-10-22T11:58:43+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی سریعترین ارایشگر جهان درجدیدترین کلیپش اعلام امادگی برای رکوردی جدیدکرد. بایک دست سرعتی اصلاح کرد http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/15 <div><a href="https://www.aparat.com/v/HdGSI" target="_blank" title="اماده سازی استاد برای رکود زنی جدید .سید عابد جعفری">برای دیدن کلیپ در سایت بزرگ آپارات اینجا کلیک کنید</a></div><div>****************************************<br></div><div><a href="https://tamasha.com/v/xo5Dz" target="_blank" title="سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">برای دیدن کلیپ در سایت بزرگ تماشا اینجا کلیک کنید</a></div><div>==============================<br></div>سریعترین ارایشگر جهان درجدیدترین کلیپش اعلام امادگی برای رکوردی جدیدکرد. بایک دست سرعتی اصلاح کرد.سید عابد جعفری text/html 2018-10-20T08:20:47+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی رکورد سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/14 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کیک کنید:</font><a href="https://www.dalfak.com/w/58o3m/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="رکورد سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">کلیک کنید</a><h1> رکورد سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان</h1></div> text/html 2018-10-20T08:11:26+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در برنامه ی مهمان خدا طبرستان http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/13 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/80ucQ" target="_blank" title="سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در برنامه ی مهمان خدا شبکه ی طبرستان مثل همیشه فوق العاده بود">کلیک کنید</a></font><font size="3"> </font></div><div><font size="3">سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در برنامه مهمان خدا شبکه طبرستان مثل همیشه فوف العاده بود. بدون شرح...... </font></div> text/html 2018-10-20T08:05:53+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی رونمایی از اولین تابلوی فرش موی جهان در بابل شهر بهارنارنج http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/12 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/gmTSn/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="رونمایی از اولین تابلو فرش موی جهان در بابل">کلیک کنید</a></font><font size="3"> </font></div><div><font size="3">رونمایی از اولین تابلو فرش موی جهان در بابل شهر بهارنارنج و یاد کردن از بابل به عنوان شهر بهارنارنج در برنامه تلویزیونی شبکه جام جم..... </font></div> text/html 2018-10-14T12:37:36+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی فستیوال طعم برتر با حضور سامان گلریز و رکورد شکنی سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در استان گلستان شهرستان گرگان http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/11 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/qb2lM/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">کلیک کنید</a></font><font size="3"> </font></div><div><font size="3">فستیوال طعم برتر با حضور سامان گلریز و رکورد شکنی سید عابد جعفری در استان گلستان شهرستان گرگان در بهمن91</font></div> text/html 2018-10-14T12:30:36+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی حضور سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری در شهر ری در سالن آرایشی پرمون http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/10 <div><img src="http://uupload.ir/files/e0gk_435835543_207469.jpg" alt="حضور سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری در شهر ری و سالن آرایشی پومون" width="460" vspace="0" hspace="0" height="365" border="0" align="bottom"><font size="3"> </font></div><div><font size="3">بازهم حضور آموزشی</font></div><div><font size="3">سیدعابدجعفری(سریعترین پیرایشگر جهان)</font></div><div><font size="3">درگروه اموزشی گل سیما ویژه بانوان</font></div><div><font size="3"> در شهر ری سالن آرایشی پرمون...<br></font></div> text/html 2018-10-14T12:21:35+01:00 seyedabedjafari.mihanblog.com علی آخوندجانی لحظه پایانی ثبت رکورد جهانی اطلاح موی سر836نفر در36 ساعت بدون استراحت توسط سریعترین پیرایشگر جهان استاد سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.mihanblog.com/post/9 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:</font><a href="https://www.aparat.com/v/DPeQw" target="_blank" title="لحظه پایان ثبت رکورد جهانی اصلاح موری سر عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">کلیک کنید</a><font size="3"> </font></div><div><font size="3">لحظه پایان ثبت رکورد جهانی اصلاح موی سر 836 نفر در 36 ساعت بدون استراحت توسط سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان </font></div>